top of page
מדרגה רחבה | נורית קורנבלוט

מדרגה רחבה | נורית קורנבלוט

₪0.00מחיר

ספר נשאר לנצח
מילה כתובה
מכתב תמונה סיפור
רגע אחד ועוד כמה רגעים
במהלך חיי

בצל העלייה של הוריי מעיראק
קליטה בחברה חדשה
ובניית משפחה ובית
בארץ ישראל

bottom of page